Hing ang amăng hrơi: 13/4/2021

VOV4.Jarai-Sa tơlơi jơnum-bơkơtuai Kiăng pơtong glăi bruă mă wai lăng, pơgang pioh hăng pơđĭ tui anih mă yua gru grua đưm čing hơgor kual Dap Kơdư dưi hơmâo Anom bruă wai lăng gru grua boh thâo, gah Ding jum Boh thâo, Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai čuă ngui pơphun lơ 12/4 ƀơi plơi prong Kon Tum, tơring čar Kon Tum.

 

 

Nao jơnum, hơmâo ƀing khua mua, ƀing kơsem min gru grua đưm; ƀing pơ ala kơ mơnuih kơhnâo khnăk gru grua hrom hăng Gơnong bruă  Gru grua, Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai čuă ngui 5 boh tơring čar kual Dap Kơdư.

Hơdôm thun rơgao, Ding jum gru grua, Pơrơguăt drơi jăn hăng Tuai čuă ngui, gong gai kơnuk kơna hrom hăng anom bruă gru grua 5 boh tơring čar kual Dap Kơdư hơmâo ngă tui lu jơlan hơdră, kơčăo bruă djă pioh, pơđĭ tui gru grua yom tơlơi thâo thăi mơ̆ng đưm djuai ania. Lăp lăi nao, pơphun lu hơdră ngă yang tơlơi ngui ngor mơak gru grua brơi djă pioh amăng plơi pla, ngă tui amăng tơlơi dŏ dong ƀong huă rĭm hrơi.

Hrom hăng anun, hơdôm rơtuh boh anih pơtô atông čing, hrăm suang arap, hrăm pĕ gông, atông tơrưng ƀudah adoh tơlơi adoh đưm djuai ania. Lăp mơak lĕ ƀing khua mua, mơnuih rơgơi kơhnâo nao jơnum hơmâo lăi pơthâo anŏ ngă rơngiă gru grua đưm hăng anŏ gêh găl djă pioh pơphun anih atông čing hơgor kual Dap Kơdư kah hăng plơi pla, mơnuih thâo atông čing jai hrơi aset tui, tơlơi phiăn đưm ƀu hơmâo pô thâo, ră anai pơtô glăi djă pioh; tơlơi hơdip mơda, bruă mă, bơwih ƀong huă kiăng pơđĭ kyar, pơsir bruă mă hăng djă pioh gru grua khom ĕp hơdră pơsir djơ̆ hnong pơđĭ kyar bơkơnar.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương