Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai-Ră anai amăng dêh čar ta dŏ 26 rơbâo čô čơđai sang hră gưl klâo ƀơi 42 boh tơring čar, ƀôn prong aka ƀu pơplông giong mă ƀăng anih 12.  Anai lĕ, ƀing F0, F1, F2 ƀudah hlăk dŏ pơ anih arăng guang dar, pơčlah hĭ bơbeč yua mơ̆ng klin Covid 19.

Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt hơmâo hră pơtrun mơ-it kơ djop Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar, ƀôn prong kơ bruă pơphun pơplông mă ƀăng anih 12 tal dua thun 2021, amra pơphun amăng hơdôm hrơi lơ 6 hăng lơ 7/8 brơi kơ ƀing aka pơplông ƀudah aka ƀu dưi pơplông tal 1 phrâo rơgao. Pô čih tơlơi pơhing phrâo Gong phun jua pơhiăp Việt Nam hơmâo tơña kơ Kơ-iăng Khua Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt ơi Nguyễn Hữu Độ kơ bruă anai.

 

-Ơ Kơ-iăng Khua ding jum ơi Nguyễn Hữu Độ! Ƀơi anăp kơ tơlơi pơhing klin jai hrơi kơtang, rơkâo kơ ih brơi thâo Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt amra hơmâo hơdră hơgĕt pơgang boh tŭ yua kơ čơđai sang hră aka ƀu dưi pơplông mă ƀăng anih 12 dêh čar tal 1?

 

-Kơ-iăng Khua ding jum ơi Nguyễn Hữu Độ: Ta thâo laih klin kheng ră anai ƀă hyu kơtang biă mă laih anun lar hyu prong mơ̆n, mrô mơnuih ƀă sa hrơi truh hơdôm rơbâo, Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt ƀuh rơđah bruă pơphun pơplông tal 2 sa bruă mă tơnap tap biă mă. Khă tui anun, tal 1 hơmâo pơphun rơbêh 96% mrô čơđai nao pơplông, mrô čơđai dŏ glăi pơplông tal dua truh kơ 26 rơbâo 254 čô ƀơi 42 boh tơring čar, ƀôn prong.

 

Kơ-iăng Khua ding jum Pơtô hăng Pơjuăt ơi Nguyễn Hữu Độ

 

Hăng mrô hơdôm anun čơđai sang hră pơplông tal 2. Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt amra pơphun pơplông tal 2 lĕ khom pơgang hơđong brơi kơ abih bang čơđai pơplông djop  yua aka ƀu dưi pơplông amăng tal 1  yua lu tơlơi ngă gun hĭ anun khom pơplông tal 2.

-Tui anun akŏ bruă pơplông mă ƀăng anih 12 tal 2 amra pơphun hiư̆m pă, ơ ơi ?

-Kơ-iăng Khua ding jum ơi Nguyễn Hữu Độ: Kơ akŏ bruă pơplông tal 2 lĕ Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt hơmâo ngă hrom 42 boh tơring čar, ƀôn prong pơplông amăng lơ 5, lơ 6 hăng lơ 7/8 hăng tui hăng Gơnong bruă Pơtô hăng pơjuăt lăi pơthâo khua mua tơring čar, ƀôn prong anih hơmâo klin rơkâo pơphun pơplông amăng lơ 5, 6,7.

Yua kơ anun, Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt hơmâo hră lăi pơthâo tŭ ư pơsit pơplông tal 2 amăng lơ 5,6,7, blan 8/2021 laih anun tui hăng tơlơi rơkâo mơ̆ng hơdôm tơring čar pơdjơ̆ nao khom pơphun djơ̆ hơdră.

Rơđah biă mă ñu khom hơmâo anăn rĭm čô čơđai pơplông hăng hơdôm bruă lăi pơthâo kơ khul pơphun tơlơi pơplông. Bơhmutu lu tơring čar, kơnong hơmâo 1,2 čô nao pơplông tal dua, hơmâo tơring čar abih bang aka ƀu pơplông, dưi mơ̆n mơ-it ƀing čơđai nao pơplông hăng tơring čar hơmâo lu čơđai aka pơplông kiăng gêh găl hloh.

Hơdôm ƀing čơđai hơmâo tơlơi kiăng tui anun, khom hơmâo tơlơi tŭ ư kơplah wah Ding jum Pơtô hăng Pơjuăt lăi pơthâo hơdră pơplông, pioh ngă gêh găl kơ čơđai pơplông amuñ hloh klă hloh. Ră anai, Ding jum hơmâo lăi pơthâo laih djop tơring čar kơ hơdră pơplông kiăng pơhlôm pơgang klin hơđong hăng ngă gêh găl kơ bruă pơplông.

-Hăng djop tơring čar hơmâo klin ƀă tơnap tap lĕ, mrô mơnuih ruă đĭ tui lu truh hơdôm rơtuh, tăp năng rơbâo sa hrơi lĕ  Ding jum hơmâo hơdră hiư̆m pă ?

-Kơ-iăng Khua ding jum ơi Nguyễn Hữu Độ: Hăng hơdôm tơring čar klin kơtang, Ding Pơtô hăng Pơjuăt pơmin khom pơgang tơlơi suaih pral mơ̆n bruă yôm, yua kơ anun khom pơphun pơplông rơnuk rơnua hơđong. Ding jum ia jrao hơmâo pơtô brơi laih hơdră pơgang, tơlơi gêh găl, wơ̆t hăng čơđai sang hă F1, F2 hai ăt kiăng pơgang hơđong rơnuk rơnua.

Mah tui anun, kiăng pơgang hơđong biă mă, anăm lui klin ƀă hyu lu amăng kual plơi pla, ƀu thâo phun tơdŭ mơnuih ƀă F0 tơnap tap biă mă. Yua kơ anun hơdôm anih ƀu dưi pơplông ôh yua kơ tơlơi anun lĕ rơkâo kơ Ding jum djru kơ ƀing čơđai pơplông phara. Sit mơ̆n amra iâu anăn brơi mut hrăm gưl prong, ƀudah pơsit brơi hrăm giong mă ƀăng anih 12. Yua tơlơi pơhing djơh hăng anai, klin ƀă hyu kơtang ƀu dưi pơphun tal 3 ôh.

Sit mơ̆n tơdah pơphun pơplông tal 3 hă tơnap tap biă mă klin kheng kơtang hrup anai. Yua kơ anun, Ding jum khom ĕp lăng tong ten kơ hơdră iâu pơmut hrăm gưl prong laih anun hơmâo hơdră brơi hrăm gưl prong, čih anăn iâu pơmut pơsit brơi kơ hơdôm cơđai ƀơi tơring čar, plơi pla ƀu dưi pơplông yua klin kheng kơtang, kiăng kơ čơđai mut hrăm djơ̆ găl hăng tơlơi pơhing ră anai.

-Hai, bơni kơ ih Kơ-iăng khua ding jum Pơtô hăng Pơjuăt.

 Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương