Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai - Lăi pơhmư̆ tơlơi bơwih ƀong hăng tơlơi dưi đĭ kyar bơwih ƀong huă ƀơi rŏng lŏn tơnah thun 2021 mơng Sang gum hơbit djŏp dêh čar phrâo ba tơbiă phrâo anai, pơsit dêh čar Khač hăng Mi amra jing dêh čar pơtrut pơsur rŭ glăi tơlơi bơwih ƀong ƀơi rŏng lŏn tơnah. Tơlơi lăi pơthâo anai him lăng hlâo, tơlơi bơwih ƀong ƀơi rŏng lŏn tơnah amra đĭ 5,4% amăng thun 2021, đĭ pơhmu hăng mrô 4,7% mơ̆ Sang gum hơbit ba tơbiă amăng akŏ thun. Amăng anun, tơlơi lăi pơthâo ăt lăi lui hlâo pơđĭ mrô đĭ kyar bơwih ƀong mơng dêh čar Khač mơng 7,2% amăng akŏ thun đĭ truh 8,2%, bơ mrô đĭ kyar mơng dêh čar Mi lĕ 6,2%. Tơlơi lăi pơthâo ăt brơi ƀuh, rơnoh đĭ kyar bơwih ƀong huă mơng sa, dua boh dêh čar kual Nam Á, Ơi Jŭ, Châu Mỹ Latinh hăng Caribe ăt dŏ hnong mơn, ƀu đĭ ôh, amuñ bưp tơlơi tơnap tap amăng bruă mă yua vaccnie ăt jing tơlơi lông lăng prong hăng hơdôm boh dêh čar anai amăng bruă pơđĭ kyar tơlơi bơwih ƀong.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương