Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Tơring čar Daklak him lăng amra mă yua 110 klai prăk amăng 5 thun pơ anăp anai, kiăng kơ djă pioh hăng lăng pơthâo hơdôm rơnoh yôm mơng gru grua sô hơđăp, đang glai hiam amăng tơring čar.

 

 

Tui hăng tơlơi pơsit mơn Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Daklak phrâo pơtrun kơ bruă tŭ yap akŏ bruă djă pioh hăng lăi pơthâo hơdôm anih sô hơđăp yôm amăng tơring čar truh thun 2025, anăp nao thun 2030, hơmâo 6 akŏ bruă hơmâo đing nao tuh pơ alin, hơmâo anih djă pioh gru grua yôm dêh čar anun lĕ Sang mơnă Buôn Ma Thuột; Sang djă pioh gru grua tơring čar Daklak, Sang ơi pơtao Bảo Đại, Sgng git gai Ling tơhan - anih akŏ pơjing Quân đoàn 3, Sang jơnum min tơgŭ hơkrŭ rơwang thun 1965-1975 hăng Drai Nur, Drai Sap. Akŏ bruă kiăng kơ anăp nao pơjing hơdôm anih bơwih brơi tuai čuă ngui, hơdôm anih kiăng pơtô glăi gru grua ngă hơkrŭ brơi kơ ƀing ană tơčô; pơgôp djă pioh gru grua yôm phara.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương