Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ sui hrơi pơdơi h^ yua pơgang klin covid-19, jơlan hơdră gru grua boh thâo Âm vang Đại ngàn [ơi tơring ]ar Daklak amra pơphun glăi atông c\ing brơi abih bang mơnuih nao lăng. Laih dong, Gơnong bruă Gru grua – Boh thâo hăng tuai ]uă ngui Daklak hơmâo ako\ bruă atông c\ing amăng plơi prong mơnuih mơnam rơbat tơkai [ơi Hà Nội hăng [on prong Hồ Chí Minh.

 

Âm vang Đại ngàn le\ jơlan hơdră pơ[uh gru grua atông c\ing ring hơgor hơmâo pơphun ha blan 2 wơ\t [ơi Sang bruă gru grua boh thâo tơring ]ar Daklak. Hro\m hăng tơlơi adoh suang djă gru phara, jơlan hơdră anai ăt pơ[uh mơn tơlơi ngă yang rơbang hăng tơlơi phiăn mơng djop djuai ania [ơi anai. Anai kah hăng tơlơi ngă pơhưc\ tuai c\uă ngui rai pơ Daklak lu hloh.

 

 

Gơnong bruă gru grua – boh thâo hăng tuai c\uă ngui Daklak brơi thâo, kiăng pơhlôm bruă pơgang klin Covid-19 lơ\m jơlan hơdră pơphun glăi, Gơnong bruă git gai kơ hơdôm anom bruă dưm dăo anih rao tơngan pơdjai mac\, pơtă kơ mơnuih [on sang hăng tuai c\uă ngui gôm khăn gôm [ô| lơ\m nao lăng.

 

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương