Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai - Khul git gai pơgang klin Covid-19 tơring čar DakLak phrâo hơmâo tơlơi pơtrun Akŏ bruă djru ba mơnuih mă bruă glăi pơ tơring čar Daklak mơng kual hơmâo klin tui tơlơi kiăng mơng ƀing gơñu pioh pơgang klin Covid-19. Ƀing mơnuih arăng amra ba glăi hlâo: grup 1 lĕ ƀing tha rơma, ƀing čơđai anet, đah kơmơi pi kian, ƀing đah kơmơi hơmâo nă pơ gŭ 36 blan, mơnuih glăk nao pơjrao tơlơi ruă, hyu mă bruă aka ƀu dưi pot glăi pơ sang, mơnuih mă bruă sang anŏ ƀun rin, mơnuih mă bruă tui hơdră djru mơnuih mơnam rĭm blan; grup 2 lĕ mơnuih mă bruă tơkai tơngan, mơnuih mă bruă rơngiă bruă; grup 3 lĕ ƀing čơđai sang hră hăng ƀing pơkŏn dong. Him lăng, tal čơkă mơnuih ƀon sang glăi blung a anai pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh pơ anăp anai hăng giăm 500 čô mơnuih. Gơnong bruă ia jrao tơring čar Daklak brơi thâo, kiăng kơ ba mơnuih mă bruă glăi pơ plơi pla pơhlôm pơgang klin, bruă pơčrang lăng kiăng ngă kjăp.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương