Hing ang amăng hrơi: 22/7/2021

 

VOV4.Jarai-Ƀơi anăp klin ƀă hyu kơtang ngă bơbrah bĭl bŭl ƀơi čơđeh asăr klĭ rơmô, kơbao, tơring čar Dak Lak hlăk pok pơhai tañ pơtrut ngă tui tlâ̆o jrao vaccine pơgang klin, pơgăn anŏ răm ƀăm kơ mơnuih čem rông hlô mơnong amăng tơring čar.

Ơi Lê Văn Chín, Khua anom bruă wai lăng čem rông hăng Pơjrao hlô mơnong tơring glông Čư̆ Kuin brơi thâo, klin ngă bơbrah bĭl bŭl ƀơi klĭ rơmô kơbao hơmâo dơ̆ng mơ̆ng lơ 8/6 phrâo anai ƀơi să Êa Ning laih anun ƀă hmar biă mă truh hơdôm să pơkŏn amăng tơring  glông. Truh ră anai, klin ƀă truh pơ 19 boh plơi, amăng 8 boh să, giăm 50 drơi rơmô kơbao ƀă klin, amăng anun 42 drơi khom brơi čuh pơrai lui soh sel.

Ƀơi anăp kơ tơlơi tơnap hŭi rơhyưt klin ngă, mơ̆ng plah wah blan 6 rơgao mơtam, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Čư̆ Kuin pôr pơthâo hơmâo klin laih amăng tơring glông laih anun mă yua prăk pơhlôm lui 700 klăk prăk blơi ia jrao hăng put jrao pruih pơdjai kman, arong aruač, brơi hyu pruih ia jrao amăng anih hơmâo klin. Ơi Lê Văn Chín lăi:

“Sang bruă pơphun brơi hyu pruih ia jrao pơdjai kman amăng kual hơmâo klin rơmô kơbao. Anai lĕ klin phrâo đôč, kiăng pơtô lăi mơnuih ƀôn sang thâo, brơi čuh pơrai lui yơh rơmô kơbao ƀă klin anai, laih anun kơnuk kơna djru ƀiă tui Hră pơtrun mrô 02. Laih dơ̆ng, djru gong gai kơnuk kơna tơring glông blơi vaccine hăng put jrao pruih pơdjai kman klin amăng kual hơmâo rơmô, kơbao ƀă klin”.

Ƀing nai pơjrao mă drah ba pơčrang kman rơmô đăo đing ƀă kman

Yap truh plah wah blan 7 anai, klin ngă bơbrah čơđeh asar ƀơi klĭ rơmô kơbao truh pơ 76 boh sang anŏ amăng 9 boh tơring glông tơring čar Dak Lak ƀă. Abih bang mrô rơmô kơbao ƀă lĕ 135 drơi, amăng anun brơi čuh pơrai lui soh sel 69 drơi hăng anŏ pơkă truh 12 tơn mơkrah. Hrom hăng tơring glông Čư̆ Kuin pôr hơmâo klin, pơ tơring glông Krông Pač ăt hlăk hơmâo 60 drơi rơmô ƀă klin, 17 drơi brơi čuh pơrai lui soh. Khă aka ƀu pôr pơthâo klin ôh samơ̆ tơring glông Krông Pač ăt mă yua prăk pơhlôm lui pioh blơi 8000 liêu vaccine tlâ̆o pơgang hăng guang dar hĭ anih hơdôm să hơmâo klin.

Ƀơi 7 boh tơring glông amăng tơring čar Dak Lak, klin hơmâo raih daih. Ƀuh tơlơi anai, lu sang anŏ rông rơmô kơbao ngă hrom, djru brơi ƀing nai ia jrao pơjrao hlô mơnong nao tlâ̆o brơi rơmô kơbao sang anŏ. Lu anih rông rơmô kơbao lu lĕ gơñu blơi mă ia jrao vaccine glăi tlâ̆o kơ rơmô kơbao ƀu tơguan mă ia jrao kơnuk kơna djru ôh.

Ơi Nguyễn Quang Đức, Khua anom Čem rông hăng Pơjrao hlô mơnong tơring glông Čư̆ Mgar brơi thâo, tơdơi kơ amăng tơring glông ƀuh hơmâo klin ngă bơbrah klĭ rơmô kơbao ƀơi 5 boh sang anŏ, sang bruă anai brơi čuh pơrai lui 3 drơi rơmô ƀă klin laih anun brơi pruih ia jrao pơgang klin jum dar anun.

“Đơ đam tơring glông ră anai hơmâo tlâ̆o pơgang 2000 liêu vaccine, mơnuih ƀôn sang blơi mă ia jrao tlâ̆o pơgang. Kiăng dưi tlâ̆o jrao pơgang anai, mơnuih ƀôn sang rông rơmô kơbao  čih anăn rơkâo blơi ia jrao hăng ƀing ngă bruă ƀơi să. Sang bruă pơjrao hlô mơnong tơring glông ngă hrom djop să, ĕp lăng pơtô brơi mơnuih ƀôn sang hơdră pơgang.

Dua lĕ, pơhlôm, pơgang klin anai khom wai lăng tong ten pŭ rơmô kơbao, krăo lăng tơdah ƀuh ƀă klin pơjrao mơtam. Laih dơ̆ng khom pruih ia jrao, rơnăk drông war krư̆ rơmô kơbao"”

Tui hăng ơi Thủy Lệ Vũ, Kơ-iăng Khua anom bruă wai lăng Čem rông hăng Pơjrao hlô mơnong Dak Lak, truh ră anai, đơ đam tơring čar hơmâo tlâ̆o pơgang brơi rơbêh 40 rơbâo liêu vaccine pơgang klin ngă bơbrah klĭ rơmô kơbao.

Hơdui ană rơmô ƀă klin laih ba nao čuh pơrai lui

Kiăng ngă gêh gal kơ mơnuih ƀôn sang, anom bruă pơjrao hlô mơnong tơring čar hơmâo ĕp anih blơi hăng djru 20 rơbâo 500 liêu vaccine. Hrom hăng anun, rơkâo khua tơring čar, djru prăk pơhlôm ƀơi tơring čar pioh blơi ia jrao vaccine tlâ̆o pơgang brơi rơmô kơbao mơnuih ƀôn sang čem rông hlô mơnong.

“Ƀing gơmơi hơmâo mă yua prăk Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar djru, gir run amăng hrơi blan pơ anăp tañ mơ̆n rơkâo juă nua blơi ia jrao vaccine pioh tlâ̆o pơgang rơmô kơbao mơnuih ƀôn sang. Bruă mă tlâ̆o jrao pơgang lĕ kiăng pơgăn klin huăi ƀă hyu, giong anun pruih ia jrao pơdjai kman arong aruač anih dŏ jum dar hăng čem rông pơƀlem rơmô kơbao djơ̆ hơdră.

Ră anai, ană plơi thâo hluh laih mơ̆n kơ bruă tlâ̆o pơgang rơmô kơbao ia jrao vaccine, anun yơh klin kheng dưi pơgăn hmao kru, huăi tơnap kah hăng lu tơring čar pơ gah kơdư adih ôh”.

Ăt tui hăng ơi Thủy Lệ Vũ, ră anai hlăk amăng bơyan hơjan hlim, lu djuai arong aruač kman klin čeh čar lar lu, ngă rai hơmâo klin.

Yua kơ anun, rơngiao kơ bruă tlâ̆o jrao pơgang djop, mơnuih rông rơmô kơbao ăt khom rơnăk drông war krư̆ rơmô kơbao, anih dŏ brơi rơgoh hơdjă; pruih ia jrao rơgoh kman anih rông; pơdjai vectơ kman arong aruač ngă rai klin kah hăng ruai, keč, jop, muah; kơtưn pơgang tơlơi găng añrăng kơ rơmô kơbao, hlô mơnong rông bong glăi hăng klin.

 

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương