Hing ang amăng hrơi: 30/5/2020

VOV4.Jarai - Dak Buk So le\ anih ngă hơkru\ hlâo adih [ơi kual giăm guai lo\n ia tơring glông Tuy Đức, tơring c\ar Daknông. Anai le\ kual do\ tơnap tap, samơ\ Ping gah să Dak Buk So (Tuy Đức) pơsit amra gir run amăng rơwang thun 2020-2025 amra pơjing să tui hơnong pơkă plơi pla phrâo.

 

Yua anun, ră anai, să Dak Buk So glăk jak iâu djop anom bruă, pơphun ngă djop mơta kiăng kơ gir run ngă pơgiong tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Anai ăt le\ să tong krah tơring glông Tuy Đức, tơring c\ar Daknông samơ\ Dak Buk So le\ să tơnap tap, lu mơnuih [on sang hơdip gơnang nao bruă ngă hmua đôc\.

 

Thun 2011, lơ\m ngă tui jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo, să hơmâo gir run kiăng pơplih bruă ngă hmua, man pơkra ming anih anom hăng ba glăi lu tơlơi him klă.

 

Tơlơi yôm blung hlâo kho\m lăi nao bruă să Dak Buk So hơmâo pơhro\ trun mrô mơnuih [on sang hơdip gơnang bruă ngă đang hmua. Să hơmâo jak iâu hơdôm anom bruă tuh pơ alin pơkra ming anih anom.

 

Pơhmutu le\ Sang s^ mơdrô să Dak Buk So lơ\m pơphun mă bruă hơmâo pơtrut brơi să pơđ^ kyar kơtang dong amăng bruă s^ mơdrô – bơwih brơi tuai, pơplih bruă mă mơng ngă đang hmua hơdai nao ngă bruă pơko\n dong.

 

Truh ră anai, Sang s^ mơdrô să Dak Buk So hơmâo pơhưc\ hơdôm rơtuh c\ô mơnuih hyu s^ mơdrô mut nao s^ gơnam tam, djơ\ hăng tơlơi kiăng kơ mơnuih [on sang amăng bruă s^ mơdrô hăng pơplih nao rai gơnam tam.

 

{u djơ\ kơnong hơnong pơkă sang s^ mơdrô să đôc\ ôh mơ\ truh ră anai yua kơ gir run mơ\ să Dak Buk So dưi ngă 10/19 hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Anai le\ hơdôm hơnong pơkă: Ako\ bruă man pơdong hăng ngă tui ako\ bruă anun le\; ring bruă dơnao pơko\ng ia, sang hră, sang s^ mơdrô gơnam tam đang hmua; sang ia jrao hăng sang jơnum.

 

Bruă dưi ngă pơgiong hơdôm hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo anai ăt lăng kar hăng bruă man pơkra anih anom amăng să jai hrơi hơmâo đing nao tuh pơ alin hăng ngă pơgiong.

 

Tơlơi hơdip mơda kơ mơnuih [on sang [ơi să Dak Buk So ăt hơmâo hrưn đ^, djru pơtrut pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam amăng să.

 

Mơng hrơi pơphun man pơdong plơi pla phrâo, să Dak Buk So pơsit ngă tui tơlơi pơkă: “Amu` ngă hlâo, tơnap ngă tơdơi”. Tơdơi kơ ngă pơgiong abih hơnong pơkă amu`, să ăt bưp tơnap tap mơn lơ\m pơphun ngă hơdôm hơnong pơkă tơnap anun le\: Hrưn đ^ prăk pơhrui, man pơkra jơlan glông, sang do\ …

 

Bơ hơnong pơkă man pơkra jơlan glông, amăng rơwang mơng thun 2011 – 2019, đơ đam să Dak Buk So hơmâo tuh [êtông truh pơ 55 km glông jơlan amăng plơi pla, tuh kơsu rơbêh 7 km, tuh c\uah pơtâo 22,5 km.

 

Samơ\, yua kơ să prong đơi, jơlan plung hup, sang pơdong raih daih .. yua anun bruă tuh [êtông, tuh kơsu jơlan pơkuh nao rai amăng plơi pla do\ bưp tơnap tap, aka [u djơ\ hăng tơlơi kiăng mơng mơnuih [on sang.

 

Să Dak Buk So hơmâo rơbêh 3.400 boh sang, hăng 17 djuai ania do\ hơdip hro\m, amăng anun mơnuih djuai ania [iă truh pơ 9,6%. Lu mơnuih djuai ania [iă hơdip gơnang bruă ngă đang hmua, tơju\ pla hluai tui ayuh hyiăng đôc\. Yua anun, hơnong pơkă hrưn đ^ prăk pơhrui le\ hơnong pơkă tơnap ngă [ơi hơdôm să.

 

Tui hăng ju\ yap, thun 2019, mrô sang ano\ [un rin amăng să Dak Buk So truh pơ 27,7%, mrô sang ano\ giăm [un rin le\ 5,7%. Anai le\ tơlơi ngă kơ Ping gah să Dak Buk So “ruă ako\” biă mă `u kiăng pơsir h^ amăng rơwang bruă pơ anăp anai.

 

Ơi Nguyễn Văn Anh, Khua git gai Ping gah, Khua Jơnum min mơnuih [on sang să Dak Buk So brơi thâo, amăng Jơnum Ping gah să laih rơgao, să hơmâo pơsit amra ngă pơgiong tui hơnong pơkă amăng man pơdong plơi pla phrâo truh thun 2025. Kiăng kơ dưi ngă tui tơlơi pơkă anai, să do\ lu bruă kiăng pơsir h^ hăng pơ anăp anai hăng do\ lu tơlơi ngă tơnap tap mơn.

 

Pơ anăp anai, kiăng pơsir h^ tơnap tap, să Dak Buk So hơmâo pơjing ako\ bruă tong ten, đing nao pơtrut pơplông ngă hmua, s^ mơdrô, pơđ^ kyar ngă đang hmua, mă yua boh thâo phrâo, djru tơdruă pơklaih mơng [un rin … Mơng anun, să Dak Buk So kah mơng [ơ[rư\ dưi ngă djop mơta kiăng jing plơi pla phrâo.

 

Hro\m hăng tơlơi gir run mă hơjan, să Dak Buk So ăt c\ang rơmang hơmâo dong tơlơi đing nao, djru ba mơng djop gưl, gơnong bruă amăng bruă pơjing hơdôm ako\ bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, mă yua ngăn drăp man pơkra hơdôm ring bruă kiăng kơ să ta` ngă pơgiong tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương