Hing ang amăng hrơi: 18/4/2021

VOV4.Jarai - Mơñam hơkă rô lĕ sa amăng bruă pơkra pơjing gơnam tam tui gru grua djuai ania K’Ho (Lâm Đồng), juăt mơñam amăng hơdôm hrơi ƀiă bruă pơ đang hmua. Tơdơi kơ hrơi tơjŭ pla pơ đang hmua giong neh met wa djuai ania ƀơi anai juăt pơdơi bruă kiăng kơ mơñam hơkă rô.

 

Gơnam pioh mơñam hơkă rô mơng djuai ania K’ho juăt nao koh mơng glai rưng ƀơi hơdôm kơčong čư̆ anun lĕ: lồ ô, hrĕ huai, phun sim glai, phun boh al glai, rơk cói, lôk mă mok phun pêt, phun tỳ ƀudah hla phun sơ đoă. Abih bang phun kyâo anai juăt nao koh ba glăi amăng hơdôm hrơi ƀu ƀuh blan (amăng rơnuč blan), kiăng kơ huăi mŏt ƀong.

Thong bok juăt yua lơ̆m krih tơnoanh mơñam hơkă rô mơng djuai ania K’Ho ƀu lu đơi ôh samơ̆ khŏm añoeng tơma, gal yua hăng glông ber brơi lăp djơ̆ hăng tơlơi rơkâo lơ̆m mơñam hơkă rô. Sit biă ñu: bok pioh koh, thong pioh krih brơi añoeng tơma yua kơ kiăng khuer amăng čut hrĕ lơ̆m pơkra mơbah hơkă rô, thong tơma; tơdŭ brơi añoeng, mơta thong tơma biă mă kiăng kơ krih hrĕ huai, krih tơnoanh hlâo kơ mơñam hơkă rô.

Tui tơlơi juăt lơ̆m pơkra pơjing gơnam tam pioh yua, mơñam hơkă rô mơng djuai ania Mạ, K’ho, Chru ăt hơmâo lu anŏ hrŭp, biă mă ñu ñu lơ̆m mơñam. Hơdôm gơnam mơng ƀing gơñu pơkra rai lơ̆m krih tơnoang mơñam ha ară ƀudah dua ară kar hăng lu hơkă rô, kiao añoai, grang truă akan, truă hơđer, hrô̆ dưm nung.

 

Hơdôm gơnam mơñam rai mơng djuai ania K’Ho

 

Rup arăng mơñam ƀơi hơkă rô mơng djuai ania K’ho ƀơi tơring čar Lâm Đồng lĕ wil, dô phara hăng juăt mơñam tong krah hơkă rô, ƀơi mơbah hăng mơñam jum dar: kiao, gơnam anung asơi … Biă mă ñu dua mơta rup hơmâo djuai ania K’Ho juăt mơñam ƀơi hơkă rô mơ̆ neh met wa juăt iâu lĕ băng-cha-kiang (rup čư V) hăng băng -cha-ờs (rup dô). Samơ̆ tui hăng tơlơi pơmĭn lơ̆m mơñam rup mơng ƀing gơñu anun lĕ rup kar hăng keng tơngan hăng dô. Ƀơi kiao ƀudah hơtuai hơ-i juăt ƀuh lu hloh lĕ rup tơkai asâo, rup krua.

Arăng juăt pik ia mriah hăng jŭ brơi hơdôm gơnam mơñam rai. Djuai ania K’Ho ăt juăt yua ia mriah jŭ mơn kiăng kơ pik brơi tơnoanh, hrĕ hlâo kơ mơñam jing rup samơ̆ yua lu hloh lĕ ƀơi kiao, hơtuai hơ-i. Bơ ƀơi hơkă rô arăng ƀiă yua tơnoanh pik ia mriah jŭ kiăng kơ mơñam hơkă rô mơ̆ ƀing gơñu yua tơnoang krih mơng ale, lồ ô kiăng kơ pơjing rup rap ƀơi hơkă rô. Sit biă ñu mơñam rup ƀơi hơkă rô, djuai ania K’Ho ƀơi Di Linh amra mă yua abih tơnoanh đuh dŏ mơta, bơ tơnoanh amăng lăm kuah hĭ abih ia mơtah kiăng lăng kô̆. Tơdơi kơ mơñam giong arăng dưm hăng pra hơdôm hrơi, ngă kơ oai apui ngă rơđah ƀiă rup mơñam.

Mơñam hơkă rô lĕ sa amăng hơdôm bruă pơkra pơjing gơnum tui gru grua djuai ania K’ho, samơ̆ ră anai glăk ƀơƀrư̆ rơngiă tui. Ba truh tơlơi anai ăt hơmâo lu tơlơi pơkŏn dong mơn, anun lĕ ră anai tơlơi hơdip jai pơplih phrâo hơmâo lu gơnam yua pơkra hăng kơsu sĭ nua rơgêh laih dong djơ̆ tơlơi kiăng (anun lĕ grang, hơ-i, hơkă, rô ….) ăt ngă bơbeč nao djă pioh bruă mơñam hơkă rô.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương