Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

 

VOV4.Jarai - Tui hăng tơlơi kơsem min mơng Đại học Padjadjaran, dêh čar Indonesia hăng Khul wai lăng bruă pơdŭ pơgiăng hăng rơdêh por dêh čar Indonesia (INACA), amăng thun 2022, hơdôm tal por nao rai amăng dêh čar Indonesia ăt dưi pơphun glăi tui hơđăp mơn. Tơlơi kơsem min ăt lăi mơn, amăng thun 2024, tal por nao rai amăng dêh čar dưi hơmâo glăi tui hăng hlâo kơ hrơi hơđuh đĭ klin Covid-19, hăng mrô tuai hơmâo 78 klăk 730 rơbâo čô tuai. Lơ̆m anun, tal por nao pơ tač rơngiao dưi hơmâo glăi tui hăng hlâo kơ hrơi hơmâo klin Covid-19 amăng thun 2026. Hơdôm kual Jakarta, Yŭ Java, Tong krah Java, Yogyakarta, Ngŏ Java dưi tŭ mă lu tơlơi hiam klă mơng bruă pơphun glăi tal por hyu amăng dêh čar. Khă hnun, bul pơtâo ia rơsĭ Bali, anih arăng juăt hyu ngui ƀu hơmâo lu tơlơi pơplih ôh yua dah ƀơi anai lĕ tuai mơng tač rơngiao yơh nao ngui lu.

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương