Hing ang amăng hrơi: 2/5/2021

VOV4.Jarai - Pơphun truh bơyan tơjŭ pla phrâo, neh wa plơi O Pê̆č, să Ia Pê̆č, tơring glông Ia Grai, tơring čar Gialai) glăi pơphun ngă yang hơduah ia hơjan đam ƀơi sang rông mơng plơi. Phiăn ngă yang anun dưi hmâo neh wa djă pioh hăng ngă tui lu thun hăng anai, jing bruă ngă yang dong mơng sui laih, hmâo bôh tŭ yua gah pran jua prong prin amăng tơlơi hơdĭp djuai ania Jarai.

           

Amăng krah yang hrơi pơ-iă hang, neh wa ană plơi O Pê̆c glăk prăp lui kơ bruă ngă yang hơduah ia hơjan mơng plơi. Gah yŭ tơ-ui kyâu ƀlang drơi, jum dar sang rông mơng plơi, amăng sa grŭp sa grŭp pơpha bruă djru rim črăn bruă kơ bruă ngă yang. Đah kơmơi amăng plơi dưi iâu pơƀut, pơpha grŭp prăp lui kơ bruă tơnă hơbai. Hlăk ai lĕ hyu koh kram djrao, pơ-ô, hyu mă bôh abao, mă akan, djru tha plơi bruă kơtrâ̆o kơ bruă ngă yang mơng plơi. Hlơi hlơi leng kơ gum hrom amăng mông ngă yang mơng plơi anun lăng dik dăk biă.

           

Tha plơi ơi Rahlan Li – Pô phai yang mut tơbiă pel ĕp, pơtrut pơsur ngă hơdôm bruă prăp lui. Mơng mơguah, ñu kă toai, buh ao nut kiar hăng khăn akă akô̆. Mông ngă yang yôm phăn mơng plơi anun tha plơi bơngot biă khă thun hơpă ñu leng kơ dưi hmâo ană plơi đăo gơnang jao bruă ngă yang phai yang. Ƀing tha plơi pơkon ăt tañ mơn pơplih sum ao. Tha plơi Rahlan Li brơi thâo:

             

“Thun hơpă ƀing gơmơi leng kơ ngă yang hơduah ia hơjan sôh. Juăt ñu amăng blan 4, blan 5 rim thun. Ngă yang kiăng rơkâo Yang rơbang brơi hơjan klă pơ-iă hiam, brơi kơ phun pla, lŏn drŏn rơ-ơ̆, klă hiam, rơkâo brơi neh wa ană plơi suaih pral, trơi pơđao”.

           

Khul tha plơi yak đĭ sang rông prăp lui ngă yang hơduah ia hơjan

Ƀrô djơ̆ 10 mông, 3 čô tha plơi pŭ čơngua dưm gơnam ngă yang amăng anun hmâo mơnŭ hơ-om, sa păt braih, hra dưm hăng dlông hla pơtơi nao pơ̆ sang rông. Amăng akiăng sang rông hmâo dưm lui hlâo sa čeh tơpai. Djong dưm čơngua dưm gơnam ngă yang trun, ơi Li phai yang ră pơthâo kơ yang rơbang hrơi anai plơi O Pê̆č hơduah ia hơjan, pơpŭ gơnam bơni kơ yang rơbang. Čang rơmang yang brơi kơ neh wa sa thun bơwih ƀong, ngă đang hmua gêh gal, djop mơnuih leng kơ suaih pral, ƀu hmâo hlơi duam ruă. Giong bruă, ơi Li yua sa pok hla añah rơnang tơpai mơng čeh tơpai tơbiă ƀơi tur sang. Mông ngă yang giong hăng tơlơi phai bơni mơng tha plơi ơi Li ƀơi anăp sang rông.

           

Tal blung a dưi djru khul tha plơi prăp lui ngă yang, ayong Ksor Aih mơ-ak biă, dir wir đuăi hyu abih pơ̆ anai truh pơ̆ adih kiăng pel ĕp djop bruă. Ayong Aih lăi pơthâo: “Hơdôm hrơi hlâo, kâo hrom hăng hlăk ai amăng plơi hmâo hyu koh kram, pơ-ô ba glăi pioh pơkra asơi hrong, koh djuh kơ adơi amai tơnă hơbai, laih anun hyu mă bôh abao. Dưi kiăo tui tha plơi prăp lui kơ bruă ngă yang hơduah ia hơjan dưi hrăm tui lu mơta biă. Tơdơi anai lom ƀing tha rơngiă hĭ thơ hlăk ai amăng plơi amra tô̆ tui djă pioh hăng pơphun ngă yang tŭ yua anai”.

           

Tơdơi kơ ngă yang, hơdôm tuai jak iâu nao gum hrom ană plơi ngă yang mơ-ak kơ sa bơyan mơyan phrâo klă hiam

Phiăn ngă yang hơduah ia hơjan thun anai mơng plơi O Pê̆č dưi hmâo tơlơi lăng ba, gum djru hơkrŭ glăi mơng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia Grai hăng Sang adôh suang Đam San. Ơi Đỗ Văn Đông – Kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia Grai brơi thâo; Lom thâo Sang adoh suang Đam San hmâo bruă mă hơkrŭ glăi phiăn ngă yang mơng djuai ania ƀiă ƀing gơmơi tŭ ư hrom biă. Neh wa să Ia Pê̆č lăi hrom, plơi O Pê̆č lăi ha jăn mơng sui hăng anai ăt djă pioh mơn phiăn ngă yang tui phiăn juăt pơkĕ hăng bruă tui yang rơbang kah hăng ngă yang pin ia, ngă yang dlai klô, hơduah ia hơjan... Ơi Đỗ Văn Đông brơi thâo: “Anai lĕ tal pioh rŭ tơgŭ glăi tơlơi kiăng khăp, tơlơi kĕ hrom amăng plơi pla, hrom hăng anun neh wa dưi lăi pơhư̆č, lăi pơthâo hơdôm gru bôh thâo đưm pha ra mơng djuai ania pô truh hăng djop mơnuih”./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương