Hing ang amăng hrơi: 19/4/2021

VOV4.Jarai-Amăng 2 hrơi rơgao, hơmâo 10 čô mơnuih ƀơi dêh čar Anglê djai yua Covid-19. Anai lĕ mrô mơnuih djai yua Covid-19 ƀơi Anglê aset hloh dong mơng lơ 9/9 thun hlâo. Mrô mơnuih djai hăng đih pơ sang ia jrao yua Covid-19 ƀơi dêh čar Anglê tơdu ƀiă amăng hơdôm hrơi giăm anai lĕ yua hơmâo tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19.

Anglê pơphun tlâ̆o vaccine kơ abih bang mơng blan 12 thun hlâo, truh ră anai abih bang mơnuih rơbêyh 50 thun, ƀing ơi ia jrao hăng ƀing sang anŏ tơnap tap, ƀu hơmâo pô lăng ba, hơmâo tlâ̆o laih aset hloh lĕ 1 arăt jrao. Tui hăng Anom bruă ia jrao dêh čar Anglê, yap truh ră anai, giăm 33 klăk čô mơnuih hơmâo tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương