Bi mni kơ Awa Hô (Bơni kơ Wa Hồ)

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Aduôn Khuen

{uôn Kla, să Êa Ana, tơring glông Krông Ana, tơring čar Daklak

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương