Hing ang amăng hrơi: 1/12/2021

VOV4.Jarai-Ngă tui tơlơi git gai mơ̆ng Kơnuk kơna ăt kah hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak kiăng dŏ hrom rơnuk rơnua beč bal, pel ĕp tŭ yua klin Covid 19”, Jơnum min mơnuih ƀôn sang plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt ngă hră pơtrun hiăp hmar brơi ngă tui bruă pơhlôm, pơgang klin phrâo, dơ̆ng mơ̆ng 6 mông mơguah lơ 30/11 lui mơ̆ng hơmâo tơlơi lăi pơthâo plơ̆ng.

 

Tui hăng anun, brơi bruă ngă ngui ngor amăng sang hăng gah rơngiao samơ̆ ƀu rơgao kơ 30 čô mơnuih pơtum hrom ôh; pơtum gah yŭ kơ 50 čô mơnuih samơ̆ hơmâo rơbêh 90% mrô mơnuih pơtum anun tlâ̆o djop 2 arăt vaccine ƀudah mơnuih ƀă hlao laih ruă Covid 19 ƀu rơgao 6 blan ôh; ƀing pơtum hrom anun, khom ngă djơ̆ tơlơi pơtrun 5 mơta pơgang klin juăt lăi 5 k mơ̆ng Ding jum ia jrao pơtô laih anun dŏ ataih nao rai 2 met.

Hơdôm anih aka brơi pok glăi bah amăng ăt dŏ pơdơi hnun, kơnong sang apah čơkăp ƀŭ, anih pơdah phim brơi pok glăi samơ̆ khom ngă tui djơ̆ hơdră pơhlôm, pơgang klin. Ƀing ngă bruă čơkăp ƀŭ khom tlâ̆o djop boh ƀiă sa arăt vaccine, hlao laih duăm ƀă Covid 19 ƀu rơgao 6 blan; čơkăp brơi ƀơi sa anih sa mông ƀu rơgao 3 čô ôh, khom dŏ ataih tơdruă 2 met, ƀu pok măi ngă rơ-ơ̆ anih dŏ ôh.

 

Nay Jek : Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương