Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ Kơ-iăng nai tha prin, nai prin tha, ơi Nguyễn Trường Sơn, Kơ-iăng Khua ding jum ia jrao, Khua wai lăng yôm phara mơ̆ng Ding jum ia jrao ƀơi ƀôn prong Hồ Chí Minh iâu pơthưr ƀing ngă bruă ia jrao mă bruă gum hrom pơgang klin, djru kơ ƀôn prong Hồ Chí Minh, yap truh mơmŏt lơ 26/7, hơmâo 2.100 čô mơnuih čih anăn nao djru hrom.

Amăng rơbêh 2.100 čô mơnuih čih anăn, pơyơr pran jua ƀơi ƀôn prong Hồ Chí Minh lĕ giăm 1.900 čô mơnuih; hơdôm tơring čar pơkŏn rơbêh 200 čô. Rơđah biă ñu, giăm 300 čô ơi ia jrao, 400 čô nai pơjrao jrao, giăm 200 čô nai ia jrao, dŏ glăi gah anom bruă pơkŏn.

Ră anai, Gơnong bruă ia jrao ƀôn prong Hồ Chí Minh hlăk pơkra hơdră pơpha bruă kơ 80 čô ơi ia jrao hăng 50 čô nai pơjrao nao pơ sang ia jrao pơjrao mơnuih ruă Covid 19 hăng sa boh sang ia jrao tơhan pơdong jăng jai, hơdôm ƀing pơyơr pran jua anai dŏ glăi amra nao mă bruă pơ hơdôm tơring glông amăng ƀôn prong.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương