Hing ang amăng hrơi: 27/7/2021

VOV4.Jarai-Yap truh ră anai, hơmâo 388 boh anih pơtruh nao rai ba gơnam sĭ mơdrô hăng mơnong ƀong huă, jing anih anom pơkra ming, khul sang bruă ngă ƀong hrom čih anăn. Anun lĕ tơlơi pơsit mơ̆ng Grup mă bruă Ding jum Bruă hmua hăng Pơđĭ kyar plơi pla ƀơi kual Dơnung. Tum teč biă mă ñu, hơmâo 85 boh anih sĭ mơdrô añăm pơtam; 102 bo anih sĭ mơdrô boh troh; 157 boh anih sĭ mơdrô akan hơdang; 24 boh anih sĭ mơdrô braih pơdai; dŏ glăi hơdôm mơta gơnam pơkŏn.

Him lăng mơ̆ng ră anai truh abih thun, añăm pơtam, boh troh ƀơi hơdôm kual dơnung hơmâo năng ai 5 klăk 700 rơbâo tơn, djop brơi bruă blơi yua. Kơnong 19 boh tơring čar, plơi prong hlăk pơčlah mơnuih mơnam tơbiă hyu rĭm blan ba sĭ mơdrô pơ anom sĭ mơdrô 560 rơbâo truh 600 rơbâo tơn añăm pơtam.

Kơ-iăng Khua ding jum Bruă hmua hăng Pơđĭ kyar plơi pla ơi Phùng Đức Tiến brơi thâo, pơphun glăi glông bruă sĭ mơdrô añăm pơtam boh troh kiăng dưi djop mơnong ƀong huă, bruă pơhrui boh troh gơnam đang hmua ƀơi 19 boh tơring čar, plơi prong amăng kual dơnung hlăk ngă tui bruă pơčlah mơnuih mơnam sa bruă mă ječ ameč kiăng pơsir tañ, Ding jum Bruă hmua hăng Pơđĭ kyar plơi pla rơkâo Ding jum ling tơhan ăt sem lăng brơi ling tơhan nao djru mơnuih ƀôn sang amăng tơring čar tơnap tap.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương