Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Tom brơi lơ 6/5, Kơ-iăng khua ding jum pơtom hiăp ơi Nguyễn Quốc Dũng hrŏm hăng ƀing Khua SOM ASEAN hăng Khua djru bruă Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi Atul Keshap nao pơhmư̆ mông Jơnum ASEAN - Mi rim thun tal 34 hơmâo pơphun lăng nao rai amăng tivi. Khua djru bruă Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi Atul Keshap pơsit, gong gai Khua mir sir ơi Joe Biden lăng yôm biă kơ tơlơi rô nao rai hăng ASEAN, dong yua tơlơi gơgrong bruă mơng ASEAN hăng Tơlơi pơmin mơng ASEAN kơ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, čang rơmang pơtrut tui tơlơi ngă hrŏm hăng ASEAN či pơsir hĭ djŏp tơlơi lông lăng. Lăi nao kơ tơlơi hơmâo amăng jar kmar hăng amăng kual, ASEAN hăng Mi pơsit amra ngă hrŏm kơjăp, djă bong tơlơi rơngai, rơnuk rơnua, hơđong kơjăp amăng kual, amăng anun hơmâo tơlơi rơnuk rơnua ia rơsĭ Ngŏ, jơlan phun nao rai pơ ia rơsĭ mơng rŏng lŏn tơnah.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương