Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

VOV4.Jarai - Mơguah hrơi anai (23/10) ƀơi Hà Nội pơphun Jơnum lăng nao rai mơng ataih “pơlăi nao rai, pơlir sĭ mơdrô gơnam đang hmua, akan hơdang kơplah wah Hà Nội hăng hơdôm tơring čar, ƀôn prong”. Anai lĕ jơnum tal 8 yua Grup pơphun Jơnum pơlir sĭ gơnam đang hmua, akan hơdang mrô 970 gah Khul git gai pơđĭ kyar sĭ mơdrô gơnam đang hmua. Ding jum ngă hmua hăng pơđĭ kyar ƀon lan pơphun. Amăng mông jơnum, ƀing khua mua amra pơčrông sai hăng djru brơi hơdôm ƀon lan, anom bơwih ƀong sĭ mơdrô, anom bơwih ƀong hrŏm, mơnuih ngă hmua pơlir gơnam tam, sĭ mơdrô amăng lŏn ia hăng tač rơngiao, pơtrut pơđĭ kyar bruă pơlir hơbit sĭ gơnam đang hmua hơđong kjăp, đĭ tui nua gơnam tam hăng prăk pơhrui kơ mơnuih ƀon sang. Anai lĕ hrơi mông kiăng pơsur sĭ mơdrô gơnam đang hmua kơplah wah Hà Nội hăng hơdôm tơring čar, ƀôn prong, laih dong pơlir mơnuih ngă hmua, pla kyâo pơtâo, rông akan hơdang kơplah wah hơdôm tơring čar hăng Hà Nội. Pok pơhai mơng blan 9 truh ră anai, Jơnum pơlir sĭ gơnam đang hmua mrô 970 hơmâo pơphun 7 wŏt laih: blơi gơnam đang hmua mơtah mơda brơi ƀon prong Hồ Chí Minh amăng hrơi blan pơčlah mơnuih mơnam; blơi gơnam mơng kual Dap kơdư; blơi gơnam đang hmua brơi tơring čar Bình Dương, blơi gơnam đang hmua mơng tơring čar Đồng Tháp …Mơng hơdôm mông jơnum ania hơmâo laih hơdôm rơtuh hră kĭ pơkôl sĭ mơdrô blơi - sĭ gơnam đang hmua, blung hlâo pơjing hơdôm pluh anih pơlir hơbit bơwih ƀong sĭ mơdrô, blơi gơnam đang hmua hơđong kjăp.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương