Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Khua dêh čar ta phrâo pơsit bruă pơkă kual lŏn tơring čar Lâm Đồng rơwang mơng 2021-2030, tơhnal lăng truh thun 2050 hăng tơhnal pơkă pơđĭ kyar tañ, abih bang hăng kơjăp phik, ngă brơi Lâm Đồng jing tơring čar pơđĭ kyar klă, abih bang mơng đơ đam dêh čar. Pơtrut kơtang dăp glăi hơdră bơwih ƀong, phun lĕ dăp glăi bruă đang hmua, anăp nao gơnong bruă đang hmua pơhlôm akô̆ tlôn hăng phrâo rơnuk anai, jing anih anom phun kơsem min, bơwih ƀong huă ngă đang hmua tui hơdră phrâo tui tơhnal lŏn ia hăng jar kơmar; pơđĭ kyar bruă tuai čuă ngui klă hiam, pơdŏng plơi prong Đà Lạt hăng kual jum dar jing anih anom phun tuai čuă ngui mơng đơ đam dêh čar hăng kual Đông Nam Á hăng jing anih phun pơtô pơhrăm kơsem min, pơčeh phrâo. Kiăo tui anun, pơsit jơlan gah pơđĭ kyar, dưm dăp hăng pơpha ngăn rơnoh kơ hơdôm bruă bơwih ƀong – mơnuih mơnam Lâm Đồng anăp nao truh pơđĭ kyar tañ hăng kơjăp phik hăng 3 glông pơkă phun lĕ: Bruă đang hmua rơnuk anai, Tuai čuă ngui – bơwih brơi klă hiam, Bruă măi mok tui jơlan gah ruah mă, đing nao hlâo pơđĭ kyar hơdôm gơnong bruă măi mok phrâo rơnuk anai, klă hăng ayuh hyiăng lŏn adai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương