Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

 

VOV4.Jarai - Ƀrô hrơi ngă lơphet 74 thun hrơi pioh kơ Tơhan rơka - Tơhan djai pơsăn drơi kơ lŏn ia, tlam tom brơi lơ 23/7, Khua mir sir ơi Nguyễn Xuân Phúc nao čuă, brơi gơnam kơ ƀing tơhan rơka rơkač ƀơi Anom bruă rông ba ƀing tơhan ruă kơtang hăng Djru lăng ba tơlơi suaih pral kơ ƀing gum hơkrŭ lŏn ia tơring čar Hà Nam; nao čuă hăng brơi gơnam pơpŭ kơ Amĭ Việt Nam sông kơtang hăng tơhan rơka rơgơi mơbruă ƀơi anai.

 

Khua mir sir ơi Nguyễn Xuân Phúc brơi gơnam kơ ƀing tơhan rơka rơkač.

 

Pơ ala kơ khua mua Ping gah, Kơnuk kơna bơni biă kơ ƀing tơhan rơka rơkač mơng Anom bruă, ƀing tơhan rơka hăng sang anŏ tơhan djai pơsăn drơi kơ lŏn ia, mơnuih gum hơkrŭ lŏn ia, Khua mir sir ơi Nguyễn Xuân Phúc hok mơ-ak kơ ƀing tơhan rơka lêng gir run, găn rơgao tơlơi ruă, tơlơi rơngôt, ngă tui tơlơi pơtô ba mơng Wa Hồ: Tơhan rơka samơ̆ ƀu lui ruh ôh, ăt hơmâo tơlơi gum pơgôp pơjing tơlơi hơdip hiam hloh, gum djru kơ lŏn ia. Amăng giăm 50 thun akŏ pơdong, Anom bruă Čem rông lăng ba ƀing tơhan ruă kơtang hăng Lăng ba tơlơi suaih pral kơ mơnuih djru hơkrŭ lŏn ia tơring čar Hà Nam hơmâo ngă giong bruă mă, tŭ mă giăm 3.000 čô tơhan rơka rơkač, hơmâo lăng ba tơlơi suaih pral rơbêh 72.000 wơ̆t čô mơnuih hơkrŭ lŏn ia, amăng anun čem rông, lăng ba 28 čô tơhan ruă kơtang.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương