Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Gum hrŏm sit nik hăng hơdôm anom bruă pơgang klin Covid-19, kông ti apui lơtrik Dak Nông phrâo jao giăm 500 blah ao pơgang klin hăng nua rơbêh 65 klăk prăk brơi anom bruă pơgang klin tơring čar hăng hơdôm sang ia jrao plơi prong Gia Nghiã, Dak Song, Dak Mil. Hlâo anun, blan 6, kông ti ăt hơmâo nao čuă hăng ƀơk brơi anom bruă ia jrao Gia Nghiã, sang ia jrao phường Nghiã Tân 4 boh măi pơčrang lăng drơi jăn, hơdôm get ia rao tơngan hăng akhăn gôm ƀô̆.

 

 

Hrŏm hăng bruă djru brơi gơnam măi mok gah ia jrao, kông ti apui lơtrik Dak Nông ăt pok pơhai hơdôm hơdră ha amăng plĕ pơhlôm brơi apui yua brơi 155 boh sang ia jrao, hơdôm anih pơčlah pơƀut amăng tơring čar. Hơmâo thâo mơng hrơi klin Covid-19 hơđuh đĭ truh ră anai, PC Dak Nông lêng kơ gir run, gơgrong amăng bruă djru anăp nao mơnuih, gum tơngan hrŏm  pơgang klin, pơgôp prăk kak blơi vaccine hăng mrô prăk giăm 300 klăk prăk.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương