Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 23/6, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ bơkơtuai lăng nao rai amăng tivi hăng Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar Hàn Quốc, Park Byeong Seug. Ơi Vương Đình Huệ lăi pơtong, Việt Nam lăng yôm hăng čang rơmang pơđĭ kyar bruă ngă giăng mah pŭ ƀăn hăng Hàn Quốc, lăng kơ Hàn Quốc lĕ bơnah ngă hrom yôm sui thun laih anun gŏp ngă hrom gleng nao hlâo hloh amăng bruă ngă giăng mah hăng jar kmar mơ̆ng Việt Nam.

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ yơr tơngan tơña bla Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar Hàn Quốc

Ƀơi mông bơkơtuai, dua čô khua lêng kơ lăi, dua bơnah kiăng pơtrut tui dơ̆ng bruă ngă hrom anom bruă khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar laih anun dua bơnah khom pơsit hĭ hơdôm bruă kah hăng: brơi khua mua dua bơnah čuă jơmư trư găn nao rai re se hloh, jĕ giăm bưp nao rai; ngă gêh gal djop tơring čar hăng mơnuih ƀôn sang dua bơnah pơtom hiăp, pơphun klă bruă jơnum hơdor glăi tal 30 thun hrơi akŏ pơjing bruă giăng mah pơtom hiăp, amăng anun pơphun bruă bưp ră ruai, bơkơtuai nao rai khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang dua bơnah dêh čar.

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương