Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 24/9, ƀơi sang bruă git gai ping gah dêh čar, ơi Nguyễn Phú Trọng, Khua git gai Ping gah dêh čar ta hơmâo pơhiăp telephôn bơkơtuai hăng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh čar Khač, ơi Tập Cận Bình.

Ơi Nguyễn Phú Trọng bơni hơơč ƀrô hơdor glăi tal 72 thun hrơi akŏ pơdong kơnuk kơna lŏn ia Khač, lăi pơtong, mah klin kheng Covid 19 bơbeč kơtang truh pơ tơlơi hơdip mơda jar kmar hăng bruă rô nao rai, ngă hrom dua bơnah, samơ̆ tơlơi ngă giăng mah, dua boh dêh čar Việt Nam-Khač ăt djă hnong pơđĭ kyar na nao đôč; pơdah rai pran jua bơni kơ dêh čar Khač hơmâo kah pơpha tơlơi thâo thăi, djru ia jrao vaccine kơ Việt Nam amăng bruă mă pơhlôm, pơgang klin Covid 19 laih anun čang rơmang dua bơnah ăt amra pioh kơ bruă djru nao rai pơgang klin Covid 19 hăng rŭ glăi, pơđĭ kyar bơwih ƀong huă tơdơi kơ abih klin kjăp hloh amăng bruă wai lăng, pơgang guai dêh čar, akŏ pơjing bruă mă pơgang jơlan guai dêh čar rơnuk rơnua mơak, hơđong  laih anun pơđĭ kyar.

Nay Jek: pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương