Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

 

VOV4.Jarai - Kơnuk kơna New Zealand phrâo pơƀuh măi pơhŭi hlâo hăng pơgang glăi klin Covid-19 phrâo amra hơmâo mă yua lơ̆m dêh čar dưi tlâ̆o brơi 90% mrô mơnuih amăng dêh čar. Amăng hơdră ngă bruă phrâo, tơlơi pơtrun guang dar kŏm tơbiă hyu amra hơmâo lui hĭ, samơ̆ mơnuih aka ƀu tlâ̆o vaccine amra ƀu dưi đuăi hyu tui hluai pô ôh. Khua dêh čar New Zealand Jacinda Ardern brơi thâo dong, jơlan hơdră ngă bruă phrâo amra hơmâo mă yua lơ̆m lŏn ia dưi tlâ̆o brơi djŏp 90% mrô mơnuih, him lăng hlâo hrơi ngui Noel pơ anăp. Tui hăng akŏ bruă phrâo, New Zealand amra pơdơi guang dar mơng akŏ blan 12 pơ anăp, laih anun pok glăi bah amăng dêh čar tơdơi kơ hơmâo tlâ̆o brơi djŏp mơng 85% truh kơ 90% hăng mơnuih mơng 12 thun truh kơ tha hloh. Truh mông anai, rơbêh 68,2% mrô mơnuih dưi tlâ̆o jrao ƀơi New Zealand, dưm dưm hăng 2,87 klăk čô mơnuih hơmâo tlâ̆o djŏp 2 ară vaccine.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương