Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai - Ngă bruă iâu pơthưr mơnuih ƀon sang plĕ hră kơ ƀing gơñu, 10 čo mơnuih tơbiă anăn ba ruah ngă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15 hăng 85 čô tơbiă anăn ruah ngă Khua jơnum min pơ ala mơnuih ƀon sang tơring Kon Tum glăk pơphun bưp mơnuih ƀon sang ƀơi hơdôm plơi pla amăng tơring čar. Bruă pơƀuh anăn 10 čô ba ruah ngă khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15 hăng 85 čô ba ruah ngă khua pơ ala mơnuih ƀon sang tơring čar rơwang thun 2021-2026 iâu pơthưr mơnuih ƀon sang dong yua kơ ƀing gơñu hơmâo Jơnum min djŏp djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring čar Kon Tum ngă klă, djơ̆ tơlơi pơtrun.

 

Ƀing tơbiă anăn ruah ngă khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15 iâu pơthưr kiăng ruah gơñu ƀơi tơring glông Kon Braih, tơring čar Kon Tum.

 

Bruă pơgang klin Covid-19 ƀơi hơdôm anih bưp mơnuih ƀon sang hơmâo sang ia jrao ngă klă mơn. Abih bang mơnuih ƀon sang lơ̆m hơmâo tơña lêng lăi lĕ, ƀing hơmâo anăn ba ruah ngă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar hăng khua pơ ala mơnuih bon sang tơring čar lêng jê̆ giăm, pơhiăp mơ-ak; jơlan hơdră ngă bruă pơphun mă ƀiă mông đôč, pơdah tơlơi gơgrong bruă mơng pô lơ̆m hơmâo mơnuih ƀon sang đăo gơnang ruah ngă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar hăng Khua Jơnum min pơ ala mơnuih ƀon sang tơring čar.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương