Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021VOV4.Jarai - Lơ 18/6, hơdôm klăk čô mơnuih ƀon sang Iran nao plĕ hră ruah Khua mir sir tal 13 mơng dêh čar anai. Bruă ruah khua mir sir dêh čar Iran pơphun amăng hrơi mông tơlơi bơwih ƀong dêh čar anai trun kơtang amăng hơdôm thun rơgao yua tơlơi bơtơhmal kơtang mơng Mi. Tơlơi bơwih ƀong huă Iran trun na nao, lơ̆m čih pioh trun 6,8% amăng thun 2018-2019 laih anun truh 6% thun 2020. Bruă arăng pơđĭ nua gơnam ča čot kơtang tui mơn, truh 45%, lơ̆m anun prăk amăng dêh čar trun kơtang mơn pơhmu hăng prăk dolar Mi. Rơngiao kơ tơlơi bơtơhmal mơng Mi, dêh čar Iran ăt bưp lu tơlơi tơnap yua klin Covid-19 ngă. Amăng hrơi mông bưp lu tơlơi tơnap tui anun, mơnuih ƀon sang Iran čang rơmang mông ruah Khua mir sir thun 2021 amra ba glăi tơlơi pơplih phrâo klă hiam, djru rŭ glăi tơlơi bơwih ƀong trun yua tơlơi bơtơhmal mơng jar kmar.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương