Hing ang amăng hrơi: 4/12/2021

VOV4.Jarai - Lơ 3/12, Khua djru bruă pơtom hiăp mơng Khua mir sir Nga Vladimir Putin - ơi Yuri Ushakov lăi pơthâo, Nga hăng India amra kĭ 10 tơlơi pơkôl amăng ngă hrŏm amăng djop mơta bruă tơdơi kơ mông jơnum kơplah wah Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin hăng Khua dêh čar India Narendra Modi amăng akŏ rơwang hrơi tơjuh pơ anăp anai. Tui hăng ơi Ushakov, hơdôm tơlơi pơkôl ania lêng yôm soh amăng bruă pơđĭ kyar tơlơi rô nao rai dua bơnah. Mông pơbưp dua bơnah čang rơmang amra ba glăi boh than tong ten amăng bruă pok prong dong tơlơi rô nao rai amăng bruă ling tơhan, sĭ mơdrô hăng apui lơtrik. Pô pơtruh hiăp mơng Ding jum pơtom hiăp India Arindam Bagchi ăt brơi thâo, bruă ngă hrŏm ling tơhan tŏ tui lĕ bruă akŏ phun kơplah wah India - Nga.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương