Hing ang amăng hrơi: 16/6/2021

VOV4.Jarai - Mi hăng Khul pơlir hơbit kual Mi Kô̆ (EU) lơ 15/6 brơi thâo, dua bơnah ngă hrŏm pơgang tơlơi pơplih ayuh hyiăng. Tui hăng tơlơi pơhing mơng Kơnuk kơna Mi, tơlơi lăi pơthâo kơplah wah khua mua Mi hăng EU hơmâo pơdah tơlơi ƀuăn tañ pơkra măi mok boh thâo phrâo hăng hơdră bruă kiăng lui hĭ mă yua hơdăng pơtâo. Tơlơi lăi pơthâo anai lăi rơđah Mi hăng EU amra ngă hrŏm kiăng pơjing rai apui lơtrik ƀu hơmâo carbon amăng rơwang thun 2030. Tơlơi lăi pơthâo anai ăt brơi thâo mơn, Mi hăng EU amra gir kiăng hơmâo 100 klai dolar prăk pioh pơsir gah ayuh hyiăng amăng thun 2025.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương