Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai-Dêh čar Mi ăt pơphun tal kơsung blah tơhan Taliban amăng hơdôm hrơi rơgao, djru tơhan kơnuk kơna Afghanistan. Boh ƀiă ñu hơmâo 4 wơ̆t kơsung blah hăng phao amrom apui, tơhan Mi pơnah đam lơ̆m lơ 21 lơ 22/7 ƀơi hơdôm anih anom amăng tơring čar Kandahar, anih mơ̆ tơhan Taliban jai hrơi sua mă lu tui.

Hơdôm wơ̆t kơsung blah anai tui tơlơi rơkâo mơ̆ng Kơnuk kơna dêh čar Afghanistan yua kơ tơhan Taliban kơsung blah hlâo ƀudah kiăng pơnah pơrai phao kơtuang gah tơhan Taliban dŏp mă. Tơhan Taliban kơsung blah hơmâo sua mă lu anih amăng dêh čar Afghanistan kah hăng amăng jang guai dêh čar rô nao rai sĭ mơdrô prong hlăk rơnuk tơhan Mi wai lăng, ră anai tơhan Mi hlăk ruk đuăi mơ̆ng dêh čar anai.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương