Hing ang amăng hrơi: 27/7/2021

VOV4.Jarai-Ăt amăng hơdră jơnum lok sa, khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15, mơ̆ng mơguah lơ 27/7, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ hơmâo tơlơi đĭ pơhiăp ƀơi anăp abih bang ƀing pơ ala, ƀrô Hrơi pioh hơdor kơ tơhan rơka rơkač hăng mơnuih djai pơsăn drơi jăn kơ lŏn ia lơ 27/7.

Amăng mơguah hrơi anai, ƀing pơ ala mơnuih ƀôn sang bơkơtuai ƀơi sang jơnum prong kơ jơlan hơdră tuh pơ alin hơdôm tơhnal pơtrun mơ̆ng dêh čar pơhrŏ tơlơi ƀun rin hơđong kjăp laih anun man pơdong plơi pla phrâo mơ̆ng thun 2021-2025. Lăp gleng nao lĕ, boh yôm phun anai, ƀing pơ ala amra bơktuai ƀơi sang jơnum prong kơ akŏ bruă yua prăk kăk, akŏ bruă brơi čan prăk, tla hnưh prăk kơnuk kơna hăng akŏ bruă tuh pơ alin kơ bruă čar ƀiă thun mơ̆ng thun 2021-2025.

Ăt mơ̆ng 5 mông tlam hrơi anai, ƀing pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar jơnum rơngiao mông phun, pơsit Hră pơtrun akŏ bruă pơđĭ kyar bơwih ƀong huă mơnuih mơnam 5 thun mơ̆ng thun 2021-2025. Pơsit hră pơtrun kơ Hơdră čih pơkra tơlơi phiăn, hră pơtrun thun 2022.

Pơsit hĭ Hră pơtrun čih pơkra tơlơi phiăn hăng hră pơtrun ngă tui thun 2021 laih anun pơsit hơdôm hră pơtrun akŏ pơjing grup ĕp lăng sa hnong bruă mơ̆ng sang bruă khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar amăng thun 2022.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương