Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Ƀơi anăp kơ tơlơi tơnap tap mơng klin Covid-19, tơring čar Lâm Đồng tŏ tui wai gak ƀơi 15 anih wai pơgang klin amăng tơring čar. Mơng anun, ƀuh lu mơnuih hiam lăng ƀă klin Covid-19 hăng ba nao pơčlah tui tơlơi pơkă. Rơbêh kơ ha mơkrah blan anai, anih wai pơgang klin Covid-19 ƀơi tơring glông Dă Huoai (Lâm Đồng), ƀơi jơlan mrô 20 mơng Đà Lạt nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh lêng kơ hơmâo mơnuih dŏ gak tơhrơi kah hăng mlăm.

 

Tơring čar Lâm Đồng ƀuh 48 čô mơnuih F1 ƀơi anih wai pơgang klin Covid-19

 

Yua anai lĕ jơlan găn nao rai mơng kual Dơnung mut nao tơring čar Lâm Đồng rơdêh đuăi nao rai pơgiăng lu mơnuih biă mă, yua anun anom bruă bơdjơ̆ nao juăt pơkiăo nao 30 čô mơnuih, pơphra jing 4 tal dŏ gak kiăng pơhlôm pơgang klin. Ră anai rĭm hrơi, Lâm Đồng hơmâo rơbêh 6.500 boh rơdêh, hăng 14.000 čô mơnuih găn nao rai ƀơi hơdôm anih wai pơgang klin Covid-19. Abih bang lêng kơ pel ĕp, pơčrang lăng hăng phaih gah ia jrao. Mơng anun, hmao tlôn ĕp ƀuh 48 čô mơnuih F1 hăng pơphun ngă hră pơ-ar ba nao pơčlah tui tơlơi pơkă.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương