Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 16/6, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Lâm Đồng hơmâo hră mơ-it kơ Gơnong bruă prăk kăk, Gơnong bruă Pơtô hăng pơjuăt, Jơnum min mơnuih ƀôn sang djop tơring glông, plơi prong tŭ ư djru kơ ƀing nai pơtô sui thun sit hơmâo tơlơi pơtrun phrâo mơ̆ng Gơnong dlông.

Hră pơtrun lăi rơđah, Tơlơi phiăn pơtô hăng pơjuăt mrô 43/2014/QH14 lơ 14/6/2019 pơsit, ngă tui sit nik mơ̆ng lơ 1/7/2020 pơkă kơ rơnoh prăk blan: “Ƀing nai pơtô hrăm hră pơkă rơnoh prăk djơ̆ hăng bruă mă laih anun anih mă bruă; dưi djru brơi pơđĭ tui rơnoh prăk blan yua kơ bruă mă tui tơlơi pơkă mơ̆ng Kơnuk kơna”.

Samơ̆, truh ră anai, Gơnong dlông aka ƀu hơmâo hră pơtrun hăng pơtô brơi ngă tui tla prăk blan phrâo ôh. Yua kơ anun, lơ̆m dŏ tơguan kơnuk kơna hăng djop ding jum, anom bruă pơ gơnong dlông ngă hră pơtrun tum teč, pơtô brơi mă yua hơdră tla prăk blan phrâo hăng djru ngă hơđong tơlơi hơdip mơda kơ ƀing nai pơtô, hơđong pran jua mă bruă, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar tŭ ư brơi ngă tui hơdră djru kơ ƀing nai pơtô sui thun truh kơ hơmâo hră pơtô brơi phrâo mơ̆ng Gơnong dlông.

 

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương