Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 23/6, ƀing čih tơlơi pơhing hră pơhing phrâo, gong phun jua pơhiăp, pơdah rup gơnong dlông hăng tơring čar ƀơi Lâm Đồng hơmâo tlâ̆o ia jrao vaccine pơgang covid 19 arăt jrum tal 1 ƀơi sang ia jrao prong Lâm Đồng.

Amăng anun, 33 čô mơnuih mơ̆ng sang bruă tơlơi pơhing phrâo, gơnong dlông dŏ ƀơi tơring čar Lâm Đồng, 55 čô mơnuih mă bruă amăng sang bruă gong phun jua pơhiăp hăng pơdah rup Lâm Đồng. Lơ 24/6, ƀing khua mua, mơnuih čih tơlơi pơhing phrâo Lâm Đồng hăng 47 čô ăt dưi tlâ̆o vaccine pơgang covid 19 jrum tal 1 ƀơi sang bruă pel ĕp tơlơi duăm ruă tơring čar.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương