Hing ang amăng hrơi: 16/6/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 15/6, Anom wai lăng tơlơi duam ruă tơring čar Lâm Đồng brơi thâo: Ră anai, tơring čar Lâm Đồng glăk ngă tui tơpă tơlơi pơkă kơ dô̆ čơlah hăng pơčrang lăng kơman SARS-CoV-2. Hăng bruă dô̆ čơlah hơbit, hơdôm hrơi dô̆ čơlah lĕ 21 hrơi yap mơng hrơi pơphun dô̆ čơlah hăng pơčrang lăng kơman SARS-CoV-2 ƀu ƀuh kơman ƀiă biă mă ñu 3 wwot. Hăng mơnuih dô̆ čơlah ƀơi sang, anih anom pô dô̆, hơdôm hrơi dô̆ čơlah 14 hrơi yap mơng hrơi pơphun dô̆ čơlah, tal rơnuč pơčrang lăng SARS-CoV-2 ƀu ƀuh kơman pơplih nao pơtô brơi lăng tui tơlơi suaih pral ƀơi sang 7 hrơi. Hơdôm mơnuih dô̆ čơlah ƀơi sang, anih anom dô̆ ngă tui tơlơi pơsit mơng Jơnum min mơnuih ƀôn sang să, phường, tơring kual anih anom dô̆; hrom hăng anun, hluai tui tơlơi lăng tui mơng hơdôm grŭp Covid-19 plơi pla. Mơnuih mă bruă ia jrao ƀơi plơi lăng tui tơlơi suaih pral mơnuih dô̆ čơlah rim hrơi, pơkă lăng pơ-iă drơi jăn 2 wot sa hrơi, pơhlôm hơdôm bruă pơgang pơgăn klin tui tơlơi pơkă mơng Ding jum ia jrao./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương