Hing ang amăng hrơi: 26/5/2022

VOV4.Jarai - Čơtlăm lơ 25/5, ƀơi plơi prong Đà Lạt, Khul mut phung tơring čar Lâm Đồng hmâo pơphun jơnum bơni “Anom bơwih ƀong yua kơ mơnuih mă bruă” mơbruă thun 2022. Ră anai, Lâm Đồng hmâo 11.850 bôh anom bơwih ƀong, hăng abih bang ngăn rơnoh bơwih ƀong, sĭ mơdrô hmâo 141 rơbâo klai prăk.

Gơnang kơ đing nao pơplih bruă tuh pơplai, đing nao pơsir, pơtlaih hmao tlôn hơdôm tơlơi tơnap tơlơi gun hăng pok pơhai ha amăng plĕ hơdôm hơdră bruă kơ djru pơđĭ kyar bơwih ƀong, hơdôm bôh anom bơwih ƀong Lâm Đồng amăng ƀrư̆ ngă tui anô̆ gal pha ra, djru yôm phăn amăng pơplih hơdră bơwih ƀong, pơplih tơlơi hơdip mơda mơnuih mơnam, đĭ tui prăk pơhrui glăi ngăn drăp, pơtrut pơđĭ kyar bơwih ƀong mơnuih mơnam mơng tơring čar. Amăng mông jơnum 30 bôh anom bơwih ƀong hmâo bôh than prong amăng bruă bơwih ƀong huă sĭ mơdrô, bơwih brơi mơnuih mă bruă hăng khul mơnuih dưi bơni. Tui hăng Khul mut phung tơring čar Lâm Đồng, bruă bơni hmao tlôn hơdôm bôh anom bơwih ƀong anai amra jing phun than pioh pơsur, pơtrut hăng ngă lar hyu prong hloh bruă “Anom bơwih ƀong yua kơ mơnuih mă bruă” pơ̆ anăp anai./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương