Hing ang amăng hrơi: 4/12/2021

Ƀơi tơring čar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hăng mlăm hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa dua bit anih.

Angĭn pưh mơng ngŏ nao gah ngŏ kơdư hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26- 28 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 17 – 19 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hăng mlăm hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa dua bit anih.

Angĭn pưh mơng ngŏ nao gah ngŏ kơdư hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  Gah Pleiku 25 - 27 đô̆ C; gah Čeoreo 27 - 29 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 16- 18 đô̆ C; gah Čeoreo 19 - 21 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hăng mlăm hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa dua bit anih.

Angĭn pưh mơng ngŏ nao gah ngŏ kơdư hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 17– 19 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hăng mlăm hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa dua bit anih.

Angĭn pưh mơng ngŏ nao gah ngŏ kơdư hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25- 27 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 16– 18 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hăng mlăm hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa dua bit anih.

Angĭn pưh mơng ngŏ nao gah ngŏ kơdư hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 –26 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20– 22 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 12 – 14 đô̆ C

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương