Hing ang amăng hrơi: 24/5/2022

Ƀơi tơring čar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa, dua bit anih.

Angĭn pưh mơng yŭ nao yŭ dơnung mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29- 31 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20– 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa, dua bit anih.

Angĭn pưh mơng yŭ nao yŭ dơnung mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  Gah Pleiku 28- 30 đô̆ C; gah Čeoreo 32 - 34 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19-21 đô̆ C; gah Čeoreo 23 - 25 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa, dua bit anih.

Angĭn pưh mơng yŭ nao yŭ dơnung mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29– 331 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20– 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa, dua bit anih.

Angĭn pưh mơng yŭ nao yŭ dơnung mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28-30 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 19-21 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmŏt hơmâo hơjan raih daih ƀơi sa, dua bit anih.

Angĭn pưh mơng yŭ nao yŭ dơnung mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27–29 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23-25 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 18– 20 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 14– 16 đô̆ C

Siu Đoan: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương