Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

 

 

Ƀơi tơring čar Kontum

Ƀiă gơnam, mlăm hơmâo hơjan ƀơi sa dua bit anih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan hăng grŏm ƀơi sa dua bit anih.

Angin pơplih glông pưh nao.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 - 32 đô̆ C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C.

 

Ƀơi tơring čar Gialai

Ƀiă gơnam, mlăm hơmâo hơjan ƀơi sa dua bit anih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan hăng grŏm ƀơi sa dua bit anih.

Angin pơplih glông pưh nao.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 - 31 đô̆ C; gah Čeoreo mơng 32-34 đô̆ C.

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đô̆ C; gah Čeoreo mơng 23 -25 đô̆ C.

 

Ƀơi tơring čar Dak Lak

Ƀiă gơnam, mlăm hơmâo hơjan ƀơi sa dua bit anih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan hăng grŏm ƀơi sa dua bit anih.

Angin pơplih glông pưh nao.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 - 32 đô̆ C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C.

 

Ƀơi tơring čar Daknông

Ƀiă gơnam, mlăm hơmâo hơjan ƀơi sa dua bit anih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan hăng grŏm ƀơi sa dua bit anih.

Angin pơplih glông pưh nao.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 - 31 đô̆ C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C.

 

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Ƀiă gơnam, mlăm hơmâo hơjan ƀơi sa dua bit anih, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan hăng grŏm ƀơi sa dua bit anih.

Angin pơplih glông pưh nao.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 - 29 đô̆ C; kơnong ƀơi Đà Lạt mơng 22-24 đô̆ C.

Ayuh hyiăng mlăm: 17 – 19 đô̆ C; kơnong ƀơi Đà Lạt mơng 13-15 đô̆ C.

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương