Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Lơ 27/7, tơring čar Kontum hơmâo dong 2 čô mơnuih ƀă klin Sars-Cov2 đĭ tui mrô mơnuih F0 amăng tơring čar 6 čô. Kar kăi hăng 4 čô F0 hlâo anun, 2 čô mơnuih phrâo ƀă Sars-Cov2 amăng tơring čar lêng ƀuh hăng ba nao pơčlah hmao tlôn ƀơi anih wai pơgang klin, aka mut nao tơring čar Kontum. Hơmâo thâo 2 čô pô anai ƀuh ƀă klin amăng lơ 26/7 lơ̆m đuăi rơdêh mơng Quảng Nam nao pơ anih wai pơgang klin mrô 2 ƀơi jơlan kơčep Lò Xò jơlan Hồ Chí Minh, să Dăk Man, tơring glông Đăk Glei, Kontum.

 

Anih wai lăng mơnuih rai mơng hơdôm kual gah dơnung ƀơi anih dŏ gak Sao Mai, plơi prong Kontum

 

Lơ̆m pơčrang lăng tañ ƀuh sa čô mơnuih ƀă Sars-cov2. Lơ 27/7,  pơčrang lăng dong 2 čô lêng kơ ƀă virus Sars-Cov2. Ră anai 2 cô pô anai glăk pơčlah ƀơi anih pơčlah mrô 2 sang ia jrao Y Dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tơring čar Kontum. Truh ră anai, Kontum hơmâo 6 čô mơnuih ƀă klin Covid-19, samơ̆ aka ƀu hơmâo hlơi ôh ƀă klin yua lar hyu amăng mơnuih mơnam.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương