Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ giăm ha mơkrah blan pel ĕp, prap rơmet, lơ 4/8, tơring čar Kontum hơmâo akŏ bruă tong ten kiăng kơ čơkă 1.000 čô mơnuih glăi mơng kual Dơnung, anun lĕ mơng ƀôn prong Hồ Chí Minh hăng tơring čar Bình Dương, Đồng Nai. Tui hăng Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Kontum amra čơkă tal blung a 1.000 čô. Anai lĕ ƀing mơnuih djuai anai ƀiă,  sang anŏ ƀun rin, ƀing tha rơma, ƀing đah kơmơi pi kian, ƀing čơđai, mơnuih nao khăm pơjrao, mơnuih rơngiă bruă hăng ƀing čơđai sang hră. Kiăng kơ bruă čơkă mơnuih glăi pơhlôm rơnuk rơnua, biă mă ñu lĕ pơgang klin Covid-19 kjăp, ră anai tơring čar Kontum prap lui anih pơčlah pơƀut djơ̆ hăng tơlơi pơkă. Mơng hơduah ĕp blung a tơring čar Kontum hơmâo giăm 4.000 čô mơnuih glăk hyu mă bruă ƀơi hơdôm tơring čar kual Dơnung kiăng glăi pơ plơi pla.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương