Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Tlam tom brơi (6/5), ơi Đỗ Văn Chiến, Khua apăn bruă Ping gah dêh čar, Khua Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam, Kơ-iăng khua Khul pơphun plĕ hră ruah khua dêh čar hơmâo mông mă bruă hăng tơring čar Bà Rịa - Vũng Tàu kơ bruă prap lui hrơi plĕ hră ruah Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal XV hăng khua khul pơ ala mơnuih ƀon sang djop gưl rơwang thun 2021-2026. Đơ đam tơring čar Bà Rịa - Vũng Tàu hơmâo akŏ pơjing 814 grup pơphun plĕ hră ƀơi 814 anih plĕ hră.

Tơdơi kơ jơnum pơčrông hlô tal 3, anăn ƀing mơnuih sit nik amra ruah ngă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal XV hơmâo tơbiă anăn 10 čô; 85 cô tơbiă anăn ruah ngă khua khul pơ ala mơnuih  ƀon sang tơring čar; 430 čô mơnuih tơbiă anăn ruah ngă khua khul pơ ala mơnuih ƀon sang gưl tơring glông; 3.468 čô tơbiă anăn ruah ngă khua khul pơ ala mơnuih ƀon sang să. Ơi Đỗ Văn Chiến lăng yôm bruă prap lui hrơi plĕ hră ruah khua ƀơi tơring čar Bà Rịa - Vũng Tàu; laih dong pơtă pơtăn tơring čar kiăng kơ đing nao bruă pơhlôm rơnuk rơnua, ƀu brơi hơdôm tơlơi truh sat hlâo, amăng hrơi plĕ hră hăng tơlơi hrơi plĕ hră.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương