Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 12/5, Kơ-iăng khua dêh čar ơi Vũ Đức Đam, Khua anom git gai bruă pơgang klin Covid-19 git gai jơnum ječ lăng nao rai amăng tivi kơplah wah Khua mua git gai bruă čar hăng 3 boh tơring čar, ƀon prong anun lĕ Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang tơdơi kơ hơmâo rơbêh 100 čô mơnuih ƀă klin Covid-19 lĕ ƀing kông ñơn dŏ ngă bruă ƀơi sang măi. Kơ-iăng khua dêh čar pơtă hlâo, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang ƀrô ngă bruă, ƀrô pơgang klin tŭ yua; klin hơmâo dơ̆ hơpă guang dar dơ̆ anun, laih dong brơi dŏ pơčlah, pơhlôm ƀu brơi klin ƀă nao rai amăng anih dŏ pơčlah. Anih ngă bruă amăng sang măi lĕ anih hơmâo lu mơnuih, angin ƀu thâo mut nao rai ôh, yua hnun amuñ ƀă klin ƀiă mă tơdah hơmâo mơnuih ƀă. Kơ-iăng khua dêh čar ta ăt pơtă mơn hơdôm boh tơring čar, ƀon prong ƀu dưi pơ-ai ôh, khŏm răng kơđiăng, kiăng iâu pơthưr abih bang anom bruă gum pơgang, ƀu pơklaih lui kơ anom bruă ia jrao pơgang mă hơjăn ƀing gơ̆ đôč ôh.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương