Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai - Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Phạm Bình Minh phrâo hmâo mông tŭ jum Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Singapore Vivian Balakrishnan. Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Phạm Bình Minh pơsit bruă gum hrom kơplah wah dêh čar Việt Nam hăng Singapore glăk pơđĭ kyar sit nik biă hăng ba glăi bôh tơhnal dong.

Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Phạm Bình Minh tŭ jum Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Singapore Vivian Balakrishnan

Kơ-iăng Khua dêh čar ta bơni dua bơnah tañ pơdong, pok pơhai jơnum dua ƀut bruă bŏng glăi hăng klin Covid-19, anăp nao tơlơi pơkôl tŭ yap tơdruă kơ hră pơsit hmâo yua vaccine hăng gum hrom bơwih ƀong mrô kiăng pơtrut kơ hơkrŭ glăi hăng pơđĭ kyar bơwih ƀong djơ̆ hăng rơnuk anai. Ăt amăng mông tŭ jum mơn,  Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Phạm Bình Minh rơkâo Singapore gum hrom tơlơi pơmin amăng hơdôm tơlơi ƀơi kual hăng jar kơmar hăng bruă phun mơng ASEAN./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương