Hing ang amăng hrơi: 24/5/2022

VOV4.Jarai - Tô̆ tui jơlan hơdră mă bruă mơng Tal jơnum lok 3, mơguah lơ 24/5, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang hmư̆: Hră lăi pơthâo hăng lăi pơthâo glăi pel ĕp kơ klah čun, pơsit abih bang tơlơi ngă tui Tơlơi pơtrun pơsit mrô 66/2013 Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang tal 13 hăng kơčăo bruă pok pơhai rơwang bruă jơlan Hồ Chí Minh rơwang tô̆ tui;

Anih anom tal jơnum

Tơlơi lăi pơthâo glăi klah čun hăng Lăi pơthâo glăi klah čun bruă ngă tui Tơlơi pơtrun pơsit mrô 42/2017 Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 14 lơ 21/6/2017 kơ pơphô pơsir hnưh dŏng mơng hơdôm bôh sang prăk hăng Hră lăi pơthâo kơ bruă pơhrư̆i mă yua abih bang tơlơi pơkă mơng Tơlơi pơtrun pơsit mrô 42/2017 Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 14 lơ 21/6/2017; Hră lăi pơthâo kơ tơlơi pơkă lăng hlâo Jơlan hơdră pơdŏng pơjing tơlơi phiăn, phiăn pơtrun thun 2023, pơplih pơkra Jơlan hơdră čih pơkra tơlơi phiăn, phiăn pơtrun thun 2022./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương