Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Hrơi anai, lơ 28/7, Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar pơđut mông jơnum blung a, Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal XV. Hlâo kơ pơđut mông jơnum, Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar hluai tui tơlơi pơsit kiăng kơ tŭ yap ruah Kơ-iăng khua dêh čar, Khua ding jum, dong kơna amăng Kơnuk kơna; Tơlơi pơsit tŭ yap Kơ-iăng khua mir sir hăng Ding kơna Khul ling tơhan wai pơgang rơnuk rơnua; dong yua hluai tui Tơlơi pơsit kơ bruă ruah mơnuih apăn bruă amăng Sang phat kơđi dêh čar. Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar  ăt dong yua hluai tui tơlơi pơsit kơ bruă tŭ yap amăng jŭ yap ngăn drăp Kơnuk kơna thun 2019. Tơlơi pơsit kơ akŏ bruă jŭ yap ngăn drăp 5 thun rơwang thun 2021-2025. Tơlơi kơ akŏ bruă tuh pơ alin tui Jơlan hơdră hơnong pơkă dêh čar amăng pơhrŏ trun ƀin rin hơđong kjăp rơwang thun 2021-2025. Tơlơi pơsit kơ akŏ bruă tuh pơ alin tui Jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh čar amăng man pơdong plơi pla phrâo rơwang thun 2021-2025 hăng Tơlơi pơsit kơ akŏ bruă tuh pơ alin gap ƀrô rơwang thun 2021-2025.

Truh yang hrơi tlam laih rơgao, Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar jơnum pơhrua dong gah rơngiao mông jơnum hrŏm, hơmâo tŭ yap 3 tơlơi pơsit yôm phun anun lĕ: Tơlơi pơsit kơ akŏ bruă pơđĭ kyar bơwih ƀong huă - mơnuih mơnam 5 thun mơng 2021-2025. Tơlơi pơsit kơ Jơlan hơdră čih pơkra tơlơi phiăn, tơlơi pơsit 2022, čih pơkra glăi Jơlan hơdră pơjing tơlơi phiăn, tơlơi pơsit thun 2021. Tơlơi pơsit kơ bruă akŏ pơjing Grup krăo lăng bruă mă mơng Ƀirô Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar thun 2022. Sit biă ñu, thun 2022, Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar  amra sem lăng, pơgôp giăp čih pơkra glăi tơlơi phiăn lŏn mơnai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương