Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai-Hơdor glăi tal 74 thun Hrơi pioh kơ Tơhan rơka rơkač, mơnuih djai pơsăn drơi jăn yua kơ lŏn ia lơ 27/7/1947-lơ 27/7/2021, mơguah lơ 27/7, ƀing khua mua ping gah, kơnuk kơna, anom bruă wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam nao dưm guang bơnga, h’ŭ kơ tơhan khin hơtai djai pơsăn drơi jăn yua kơ lŏn ia ƀơi Gong kut h’ŭ tơhan djai pơsăn drơi jăn kơ lŏn ia jơlan Bắc Sơn-Hà Nội laih anun nao čuă pơsat jep khua mir sir Hồ Chí Minh.

Nao hrom hơmâo ơi Nguyễn Xuân Phúc Khua mir sir; Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ; Khua wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam, ơi Đỗ Văn Chiến, lu khua mua, ƀing apăn bruă ping gah hơđăp; ƀing apăn bruă ding jum kơđi čar hăng khua mua djop ding jum, anom bruă, khul grup pơ gơnong dlông.

Ƀơi Gong kut h’ŭ ƀing tơhan djai pơsăn drơi jăn kơ lŏn ia jơlan Bắc Sơn, ƀing khua mua ping gah, kơnuk kơna dưm guang bơnga, hơdor tơngia laih anun h’ŭ kơ ƀing ană bă hing ang khin hơtai, hơkrŭ blah ayăt kiăng pơklaih rơngai djuai ania, pơlir lŏn ia jing sa, kiăng kơ mơnuih ƀon sang rơnuk ngă sang rơnang ngă hmua. Tŏ tui dơ̆ng, ƀing khua mua ping gah, kơnuk kơna ta nao dưm guang bơnga,  čuă pơsat jep Khua mir sir Hồ Chí Minh.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương