Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 12/5, ơi Nguyễn Xuân Phúc Khua mir sir hơmâo tŭ jum Grup khua mua pơ ala djop djuai ania ƀiă tơring čar Bắc Giang ƀrô djơ̆ tal nao čuă plơi prong jưh jom Hà Nội, nao čuă anom bruă khua mir sir.

 

Lăng nao kơ bruă mă thun blan rơgao, Bắc Giang pơphun ngă tui tơpă, tŭ yua bruă pơhrŏ tơlơi ƀun rin, ƀu kơnong pơđing nao bruă pơđĭ kyar tuh tia pơkra ming, bơwih bơwăng đôč ôh, dŏ pơđing nao kơ bruă pơđĭ kyar bơwih ƀong huă mơnuih mơnam djuai ƀiă dŏ, djru bruă lui rơmŏn kŏn rin pơ kual ataih tơnap tap.

Khua mir sir lăi pơtong, Ping gah, kơnuk kơna gleng nao biă mă kơ mơnuih djuai ƀiă, tơnap tap. Lơ̆m mông lu mơnuih pơblư̆ kơnuk kơna dŏ pơ dêh čar tač rơngiao mơneč mă tơlơi djuai ania, kiăng kah ania pơpha djuai, pơrai jơlan hơdră kơnuk kơna ping gah ta, pơčut pơčao amăng tơlơi đăo, Khua mir sir pơtă pơtăn bruă djă bong kjăp, tơlơi gum pơgôp djuai ania yom biă mă amăng bruă man pơdong hăng pơđĭ kyar lŏn ia.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương