Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

VOV4.Jarai - Lơ 21/1, Khua mir sir phrâo dêh čar Chile gabriel Boric lăi pơthâo anăn ƀing ding kơna amăng kơnuk kơna phrâo, amăng anun hơmâo nai prin tha Izkia Siches lĕ đah kơmơi ngă Khua ding jum pơphun bruă mă blung a ƀơi dêh čar Chile. Nai prin tha Siches hlâo anun ngă Khua sang hră Cao đẳng ia jrao hăng hơmâo lu tơlơi gum pơgôp hơmâo arăng lăng yôm amăng bruă pơgang klin Covid-19. Amăng tal tơbiă anăn rauh khua mơng ơi Boric, ñu ăt mut hrŏm jing lĕ mơnuih pơtruh hiăp hăng lu mơnuih brơi thâo tơlơi gơgrong mơng ñu lĕ akŏ phun ba truh tơlơi dưi amăng ping gah anai. Ƀing ding kơna Kơnuk kơna Khua mir sir Chile hơmâo lu đah kơmơi pơkŏn, anun lĕ Khua ding jum đah kơmơi Antonia Arellana, Khua ding jum bơrơguăt drơi jăn Alexandra Benado….

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương