Hing ang amăng hrơi: 30/11/2021

VOV4.Jarai - Tlam lơ 29/11, tui mông dêh čar Nga, Khua mir sir ơi Nguyễn Xuân Phúc hrŏm hăng bơnai ñu ba jơlan khua mua dêh čar ta trun pơ tơdron rơdêh por Vnukovo, dêh čar Nga, pơphun tal nao čuă sit nik dêh čar Nga tui tơlơi jak iâu mơng Khua mir sir dêh čar Nga Vladimir Putin. Mông ngă lơphet čơkă khua mir sir hơmâo pơphun kơdrưh biă ƀơi tơdron rơdêh por Vnukovo. Anai lĕ tal nao čuă yôm kơđŏm gru 71 thun Việt Nam hăng Nga pơtom hiăp nao rai, 20 thun dua boh dêh čar kĭ Tơlơi lăi pơthâo hrŏm kơ tơlơi rô nao rai ngă dŏp pơđĭ kyar hăng giăm 10 thun ba tơbiă Tơlơi lăi pơthâo hrŏm kơ pơđĭ tui hloh dong tơlơi rô nao rai ngă gŏp abih bang, mơng anun pok jơlan ngă hrŏm phrâo mơng dua bơnah.

 

Mơnuih ƀon sang dêh čar ta čơkă Khua mir sir hăng Bơnai ñu nao čuă dêh čar Nga

 

Mông čơkă Khua mir sir dêh čar ta ƀơi tơdron rơdêh por Vnukovo

 

Kiăo tui bruă nao čuă jơmư, Khua mir sir ơi Nguyễn Xuân Phúc amra bơkơtuai hăng Khua mir sir dêh čar Nga, bưp Khua dêh čar Nga, bưp Khua DUMA Dêh čar Nga; bưp Khua khul pơlir hơbit dêh čar Nga; brơi Miđai ngă hrŏm giăng mah kơ Khua djru bruă Khul wai lăng rơnuk rơnua dêh čar Nga; bưp Kơ-iăng khua Khul wai lăng rơnuk rơnua dêh čar Nga, Khua Ping gah dêh čar Nga pơlir hơbit Dmitry Medvedev hăng Bơnai ñu. Nao pơhmư̆ hăng pơhiăp pok pơphun Jơnum bơkơtuai anom bơwih ƀong Việt-Nga.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương