Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai-Lơ 27/6, pô djru bruă Khua mir sir Nga, Yuri Ushakov brơi thâo, Khua mir sir Nga amra nao Jơnum khua mua G20 pơphun mơng lơ 15-16/11 ƀơi Indonesia (Bali). Tui hăng pô anai, sa tơlơi jak iâu lăp djơ̆ mơng Indonesia, dêh čar git gai G20 hăng Nga hơmâo pơsit amra nao Jơnum Khua mua anai.

Pô djru bruă mơng Khua mir sir Nga, Ushakov čang rơmang, amra hơmâo tơlơi gêh gal, samơ̆ ñu bơngŏt, sa, dua boh dêh čar ăt dŏ krư̆ bah amăng amăng hrơi blan hơmâo klin.

Jơnum khua mua G20 sem lăng hơdôm tơlơi bơwih ƀong huă hăng kơđi čar ƀu bơdjơ̆ nao jơlan hơdră bruă mă mơng Indonesia. Laih dong, Kơnuk kơna Indonesia, tui tơlơi rơkâo mơng Mi hăng hơdôm dêh čar ngă gŏp, hơmâo jak iâu Ukraine nao jơnum hrŏm khua mua tal anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương